Μαζικά ανοιχτά
διαδικτυακά
μαθήματα
URBFARM (MOOC)

Μαζικά
ανοιχτά
διαδικτυακά
μαθήματα
URBFARM
(MOOC)

Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα συνδυασμένης μάθησης στην αστική γεωργία και δεξιότητες επιχειρηματικότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενήλικων μαθητών με χαμηλή ειδίκευση. Το έργο προβλέπει να περιλαμβάνει τόσο πρόσωπο-με-πρόσωπο όσο και ψηφιακή μάθηση μέσω του εικονικού περιβάλλοντος μάθησης (VLE). Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να συνδυάσουν πρακτική εκπαίδευση και θεωρητικές γνώσεις που θα κάνουν τη μαθησιακή εμπειρία θετική και αποτελεσματική.

Μέσω του Μαζικά ανοιχτού διαδικτυακού μαθήματο; (MOOC), θα έχετε πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού που εστιάζει στην κάθετη γεωργία, τη βιολογική γεωργία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα σπουδών θα σας διδάξει πώς να καλλιεργείτε τρόφιμα όλο το χρόνο με πρακτικές από τη βιολογική γεωργία, εκμεταλλευόμενοι τους φυσικούς πόρους για να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η συνέπεια και η ποιότητα των καλλιεργειών. Η ενότητα της επιχειρηματικότητας θα σας βοηθήσει να πραγματοποιήσετε επιχειρηματικές ιδέες σε ένα περιβάλλον αστικής γεωργίας, εξετάζοντας συγκεκριμένα παραδείγματα καθώς και πρωτοβουλίες κοινότητας και δέσμευσης.

Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα συμμετάσχετε στο πιλοτικό μας πρόγραμμα;